July 26 – Itu ke hi amikhan bhabna kuribo!

2 Corinthians 5:9  aru sob pora dangor kotha ase, amikhan taike khushi kuribole mon ase; yate laga ghor te hoilebi tate laga ghorte hoilebi.

Kuntu din pora Apostle Paul ke Jisu pora Damascus laga rasta pora loi jaishe, tai Jisu ke hi khushi kuribole laga bhabna thakishe, aru tai laga jibon tu Jisu karne hi zinda thakibo hoishe. Itu laga kotha loi kene Corinth laga Church tai koishe, 2 Corinthians 5:9, “aru sob pora dangor kotha ase, amikhan taike khushi kuribole mon ase; yate laga ghor te hoilebi tate laga ghorte hoilebi.” Itu karone hi tai aru bi dusra verse likhishe. 2 Corinthians 5:9 Kile koile amikhan sob Krista laga usorte jabole lagibo, jun amikhan laga phaisla koribole ase. Kun kineka korise inika hi pabo; gao thakia homoite bhal korise na bia kam korise.”

Apuni khan laga jibon tu murile khotom hoi najabo. Mura pichete manu khan toh phaisla laga jaga te khara kuribo lagibo Jisu laga agete. Jitya apuni prithibi te thakishe apuni laga jibon tu Isor ke khushi kura laga hobo lage aru Isor logote hosa hobo lage. Titya hi apuni khan tu jibon laga mukut tu pabo aru hodai din nimite apuni laga atma tu jinda thakibo. Itu karone Isor ke khushi kura kam khan hi kuribo lage.

Ekbar ekta pastor tu communist laga desh te thakishe. Tai tu bardasht kuribole napara hoishe tate dukh diya karone. Aru tai tu Biswas harai thakishe. Ekdin ekta jail laga officer ahishe aru koishe taike, “kile apuni misa mishi itu dukh pai hakibo lage? Duita maiki ase yate, amikhan apuni ke chari dibo judi apuni itu duita maiki ke guli mari dibo.” Agete tai tu mana kuri thakishe, hoilebi bi pichete mani loishe.

Jitya itu duita maiki ke tai usorte anishe, tai bishi achurit kile koile tai pora hi itu duijon maiki ke Isor laga biswasi banai she. Itu maiki khan pora koishe, “apuni tu bishi dukh paa karone itu bhabna ahishe pare. Apuni pora hi amikhanke Jisu janaishe aru aji apuni hi amikhan ke mari bole bonduk uthaishe. Ami khan tu Jisu ke nacharibo judi bi ami khan muri jai. Hoilebi amikhan apuni ke prathana kuri ase ami khan ke murai diya pichete apuni Isor logote aru bi thakibi aru Isor ke hi khushi kuribi.

Itu pastor pora bishi biya pora tai duijon ke morai dishe. Tai bhabna kurishe, itya tu taikhan ke morai kene aram pora thakibo paribo. Hoilebi inika huanai, itu maiki khan ke morai diya pichete, jaila laga officer khan pora taike bi guli mari kene morai dishe. Tai tu map mangibole bi hoimoi paanai.

Oh Isor laga bach khan, itu prithibi te jibon thaka tu khali ekbar hi ase. Itu ekta jibon pora hi Isor ke khushi kuribi. Tai ke bisari lobi.

Aji bhabna kuribole laga [pobitro kotha tu hoile, Romans 14:8 Isor laga monjur ase koi kene amikhan jinda ase, aru amikhan morise koile Isor laga monjur ase koi kene hi amikhan morise. Itu nimite amikhan morile bi aru zinda thakile bi, amikhan Isor laga ase.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment