July 24 – Kile apuni rukhi ase?

Acts 22:16 itu aru kile rukhi ase?uthi kene baptisma korilobi aru tai logote prathana kori kene apuni laga papkhan ke sapha kuri lobi.

Bishi manu khan pora tai khan laga ashirbad hairai loi deri kora karone. Kinika sipoi khan jitibo paribo judi tai khan laga khana aru hathyar khan homoi te nidile? Kinina manu ekjor pora tai laga kam tu kuribo Jodi tai hodai hi deri tea he? Kinika ekta bacha tai laga pora likha tu kuribo judi tai homoi te puribole deri kure?

Apuni khan tu ashirbad deri paa tu biya lage. Judi puisa pabole thaka tu deri hoi, apuni khan tu shanti nathaka hoi jai. Judi kiba sandesh apuni ke deri pungche apuni khan itu bi biya pai. Itu homoi te apuni khan nijor ke bhabna kuribo lage ki itu sahi ase na nai apuni khan Isor karone kam deri pora kura tu.

Kunuba manu khan tu girja te bi deri pora hi pungche. Tai khan tu mahima gana aru prathana homoi te toh nathakibo hoilebi Isor kotha kua homoi te hi thake. Itu pora tai khan tu ashirbad bi adha hi pai kene thake. Kunuba khan tu mukti pabo nimite deri kure, kunuba khan tu baptisma lobule deri kure aru kunuba khan tu Isor kotha kobo nimite deri kure. Pobitro kotha te koi, Acts 22:16 itia aru kile rukhi ase? Uthikene baptisma kuri lobi aru tai logote prathana kuri kene aru tai logote prathana kuri kene apuni laga papkhanke sapha kuri lobi.

Apuni khan tu sob te deri  kurile bi mukti mane salvation te deri kuribo nalage.ekjon man utu hoile krus usor te khara kuri kene kandi kene kobo lage, “Isor aji amike loi lobi. Aru amike apuni laga khun pora dhulai lobi. Amike sapha kuri dibi.” Kunbi najane ki Isor tu kitya ahibo ase.kiman bi dukh laga kotha hobo jitya ekjon man utu mukti napabo, deri pora pap para sapha nahua karone.

Sodom ke bi khotom kuribo koi kene Isor tu manu khan tai ke janibole rukhishe. Tai khan Isor ke jabo paranai aru itu karone Sodom tu sob khotom kuri dishe hoilebi itu majote Isor pora Lot ke morom laga karone tai laga duth khan ke bachbole pathaishe, ami khan pobitro kotha te dikhi pai Genesis19:16 Lot achurit hoi kene rukhishe. Jehovah tai uporte morom lagishe, itu nimite utu duita manu Lotke, tai laga maiki ke aru tai laga duita chukri khan ke hath pora dhuri kene taun pora baharte ulai kene anishe. Tai tu huile Sodom laga baharte jabo mon thakanai, tai laga mon tu bhal mati uporte hi thaki thakishe.

Hoilebi, duth khan tu tai ahibo mon nathaka tu dihki kene Lot ke jobodosti hi ulai kene anishe. Oh Isor laga bacha khan, itu duniya tu inika jui pora khotom hobole ase, pap laga jui pora bhorta hobole ase. Yate iku bi hosa nai Isor ke chari kene nijor laga Biswas khan danger kuribole. Itu karone mukti pabole tu deri nakuribi. Isor ke pap pora sapha kuri dibole kobi.

Aji bhabna kuribole laga pobito kotha tu hoile, Acts 9:20  tai sida mondirte jai kene kobole lagise kobole lagise Jisu Jehovah laga chokra ase.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment