JULY 13 – Mukti laga din!

Psalms 106:4 apuni jitya apunilaga manukhanke modot koribo, Oh Jehovah, titia amike napahoribi; apuni jitya taikhanke bachai dibo titia taikhan logote amike bi milabi.
Itu ses laga homoi te hi Isor para tai laga bacha khan ke mukti dibo. Sabi kinika David pora prathana kure itu kooi kena, “oh Jehovah amike lok kuribi apuni laga mukti logote.”
Itu ses laga homoi te, Isor para bishi biswasi khan ke uthai dibo. Itu mukti laga sandesh hi Isor Jisu krista aha laga sandesh ase aru ami khan ke mora pichete notun jibon pabo lga sandesh. Pobitro atma laga barish hi sob jaga aro sonb desh khan te giribo ses homoi te.isor para bishi prathana kora manu khan ke khara hobo dishe aru bishi biswasi khan laga mon te kotha kuri ase tai aha laga homoi janai dibole. Jisu koishe, Matthew 24:14, “aru jitya prithibi laga sob manukhan swaarg lag khushi khobor ke huni lobo,jani lobo aru buji lobo titya hi homoi khotom hobo.” Itu Pobitro khotha prithibi laga sob kona te pungchi ja hi ekta dangor nishani ase Jisu Krista wapas ahibo laga homoi tu.
Ekta chokra thakishe, taikhan tu ktyabi bhabna kuranai ki tai khan laga baba para fulltime pastor hobo koi kene. Tai baba tu hoile income tax dept te hi thakishe aru tai laga ama bi revenue dept te thakishe. Hoiolebi jitya Isor para tai khan ke matishe ministry te kam kuribole tai khan tu hoile kotha manishe. Isor para tai khan ke bishi dangor aru bhari ministry laga kam dishe juntu tai khan buki bole napare. Tai tu din rati Pobitro Atma laga kitab khan likhi thake, aru upwas (fasting) bi thake aru gospel laga ministry bi jaga jag te cholai thake.
Pobitro kotha te koi, Acts 17:30, “manukhan Isor ke najane koi kene Isor manukhan ke ani map kori di asile, hoilebi Isor itya sob manu khan ke tai khan laga pap pora alag hobole nimite koi ase.”
Jai ja laga lag homoi tu hoilene najana laga homoi tbhakishe. Ami khan laga bura baba khan tu hoile najana laga andhera homoite thakishe aru tai khan tu hoile murti sheva koiri thakishe. Isor rtu tai khan ke morom hoishe, itu karone bahar desh pora missionaries anishe aru Isor kotha hunibole dishe, aji amikhan laga desh te bahar manu foreiners khan aha tu ani nohoi holebi Isor kotha loi ahibo nimite hi thakishe. Isor kotha janishe, hunishe aru tai khan ke wapas bi pathai dibole parishe iku bonduk nachulai kene ami khan laga desh tu azad hobo parishe, it utu hoile Isor kotha para hi para laga ase.
Itya apuni khan jani ase, ki Isor tu bishi joldi ahibole ase. Toh apuni khan pap pora nijor ke sapha kori lobi Isor laga khun pora hi aru nijor ke Isor laga kam korone didibi. Apuni ki ki kam korilebi Isor ke age te rakhi kene, hodai din Isor laga hosa kotha te thaki kene mon di kene nijor kam korile bi Isor tu apuni logote khushi ase. Apuni laga mon tu hi morom aru pobitro thakibi, Isor itu hi lage.
Hebrews 2:3 ami khan iman dangor pap pora bachai diya laga kotha huni kene manianai koile ami khan kinika pora polabole paribo?isor nijor hi itu papa pora bachai diya laga kotha koisile aru jun itu ke hunise Janise ki itu hosa ase.
Oh Isor laga bacha khan jitya apuni swargte jabo, apuni khan kiika khali hath jabo. Itu karone sobke morom kuri kene Isor laga bhal kotha hi hunabi, tai khan laga mon tu hi loi kene jabi.
Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile 2 corinthians 6:2 “Isor ki koishe hunibi: apuni khan jitya ami pora modot mangishe ami apuni khan ke modot kurishe; apuni khan ke jitya bachabole laga din ahishe ami apuni khan ke bachai dishe.” Hunibi! Itya hi Isor ke biswa kori lobi; itya hi pap pora map mangi lobi.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment