July 11 – Swikar kora Homoi!

Psalms 69:13 hoilebi ami laga kotha hoile, ami apuni logote prathana kuri ase; Oh Jehovah apuni lag khushi lagia hoimoi tea mike jawab dibi , oh Isor! Apuni laga kitiabi khotom nohobole laga morom nimite amike jawab dibi, kilekoile apuni kosom khai kene koishe apuni ami ke bachai dibo.

Itu homoi tu hoile khemai diya laga homoi ase jote Isor para apuni galti te bi morom kure. Isor tu apuni uporte morom ase. 2 Corinthians 6:2 Isor ki koishe hunibi: “apuni khan jitya ami pora modot mangishe ami apuni khan ke modot kurishe, apuni khan ke jitya bachabole laga din ahishe ami apuni khan ke bachai dishe.” Hunibi itia hi Isor ke biswa kori lobi; itia hi pap pora map mangi lobi!

Sabi pobitro kotha para itu laga ki motlob koi. Isor para swikar kora homoi naha te hi janai diye jitya sukha din ahishile. Egypt bi bishi dhon thaka jaga thakishe 7 sal karone jitya sukha laga din naha homoi te.

Itu swikar kora laga homoi te, joseoh para salha dishe aru pharaoh para dhan rakhi bole bhoral banaishe. Bhabna kuribi judi dhan rakhibole bhoral tu nabanaishe kuile ki hobo thakishe, pharaoh aru tai laga sob manu khan tu bhuk para muribo thakishe.

Itu pichete hi sukha din tu ahi jaishe. Isor pora age para hi janaishe toh. Amos 8:11 utu homoi ahishe jitya itu matitre kha loa napabo. Manukhan bhuk lagibo , hoilebi ruti nimite nohoi taikhan Jehovah laga ekta khobor hunibo nimite bhuk aru piyas lagi thakibo. Ami Isor Jehovah nije itu koi di ase.toh ahibi ami khan khemai aru morom lobo isor para itya hi ase swikar kura homoi toh, pichete apuni khan tu Isor kotha hunibole bhuk aru piyas lagile bi napabo, kile koile Isor Jehovah aha homoi tu hoile ahi jabo. Ephesians 5:6 kunke bi apuni khan ke chalak kotha koi kene thogabo nidibi kile koile tai khan nimite hi Isor laga khong utu manu khan laga uporte hobo jun tai lag kotha ke namane.

Ekdin ekta jawan chokra najani kene murder case te phashi jaishe. Court para death sentence taike dishe . hoilebi governor para tai lga petition toh dikhi kena accept kurishearu janishe ki tai tu galti nai.itu pichete governor para tai ke chari dibole laga kagos khan loi kene jail te taike lok kuribo jaishe.

Itu homoi tu hi tai  swikar kora aru khemai diiya laga thakishe. Hoilebi tai itu nabuji kene ki taike bachabo ahishe tai gussa para itu governor ke hala kurishe aru jun hi pastor laga kapra lagai kene ahishile. Itu jawan chokra tu hoile tailaga mon te sob tita thaka tu itu governor uporte dhalishe. Aru taike ulaijabi koi kene koishe. Aru kooi kene tai kazon ana tu bi sob phatai dishe . aru itu gover nor tu iku upai nohoi kene mon dukh hooi kene jail para ulaijaishe.

Pichete itu jail laga sahib khan ahi kene koishe ki kile apuni tu imsn gussa para kotha koishe? Tai tu governor ase apuni najane? Aru tai tu apuni ke bachai dibole nimite ahishe. Itu jani ken itu chokra tu hoile mon dukh hoishe aru tai koishe, ami tu itu saza tu hoile ami lga galti para bhugibole nohoi hoile bi ami itu   swikar kohra laga hoimoi tu par hoija para hi bhugibole ase koi kene kandishe.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Isaiah 53:3 ami khan taike ghin  korise aru taike chari dishe; tai sob dukh aru bikha khan bhugi se. kun bi tai phine saa bi nai tai iku bi kam laga nohoi nisina amikhan taike hisab koria nai.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment