AUGUST 31 – MA THAR PAVITHAR DEVALER SAAM DEKHUNCHU

Yona 2:4 “Thar sannidhanmemathi manna bhaar dhakaldathoi, pharan maa Thar Pavithar Devalen Dekhunchu keldo”

Yona machalir petemathi yee prarthana kidocha Kaikarankatho, “pharni maa Dever Pavithar Devalen Dekhunchu keldo”.

Ninevey na jaavanu jako Yona Tharshishen jaarojanna Devaj vor vaaten badalavnikaran machalin melan Galajavju kido. Dev melojako Vu machli naankis koni lapan admin galajathra mot vethi. Vu machli vor petema Yonan Theen raath Theen diyye rakhadithi.

Athra chalithoi Yona Theen daad Vegijerpach Dever sam dekhanu kajako soch ayich. Machali samunder maima javavju javaju Yonan darlagirich kaikatho Maa masaj vundema chu maar gheran rungli  vutarich ken chamkan Dever sam dekhan prarthana kido janna Dev hardelalen Yonar vinthin samalo.

Premer Dever beti betavo tham DEVETHI cheti cheti jaarechoke? Dever yicha karema kamjor Vegecho ke? Tham Dever seva vaasu havaal Karlidethoi puro dallethi seva karer verikonrhi ke? Hanno karnu Kelerethoi sevama masaj vela areechke? Assassey vagathema tham Dever sam dekhan Vor Pavithar Devaler Sam thamar nanjar melo.

Yonar prarthanan samalan Dev ghano jorero ann moto sevan dinoju, thu sada prarthana karastho thoni athra moto sevan dacha. Yonana  navvo jeevano ann navvo asheesh dinojako Dev thon sada navvo jeevano ann navvo ashish dacha. Thu karnujako kaikatho, Dever Sam dekhan kannai prarthana karnu. Janna thu katha rasthoi Kai karu karsthoi Dev thon balan vuncho padacha. Thu kunas vagathema rasthoi Dever karunar asanamekan avanu.

Thon ass thara tharar velaro vagath aayekaiko, kukatho Yonar dhakal machalir petema rero, Danieler nai Sinkoser guvama ghaalathoi, angarema chaler vathoi, yessema kunvatho Dever Sam dekheko vosseji Dever soner Mundena dekhecha. Vorsaruj Yona kai kerochko samlo, ma Dever Pavithar  Devaler Sam avunchu kethanu khandithvagi kerocha.

Abba mar premer bhayi thon kunas paristhithi avathoi thu kannai prarthana karero ann Dever Pavithar  Devaler Sam dekhero bhool math.

Ajer Dever vachan Yirmiya 33:3 Manna vinanthi kar, janna thon malam chenijako sen ma ghano moto vaathenan jorero kaamena malam karuchu.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment