AUGUST 27 – DEVER MUNDER VAJALO

Geeder Grandh 4:6 Hamena haach kareval kun cha kan kevaal ghane cha, YEHOVA thar muder vajaalo hamaper jhankajeev karesa.

Hapanen chajako Dev sogli sammorethi kannai acho karevalo cha. Lokema chajako manikyar nai hamnen acha Kunkariye kethanu juurthrer Avashyakath cheni.

Dev thar acho gollavariyar nai revacha. Thu Vor gelri venrajathra daad thon kai kamm veni ann thu kannai kamjor vesenthi. Pravaadi Yirmiya kacha, ( Yirmia Grandh 10:10)

Lapan hapnero Dev saaso Dev, jeevarojako Dev, ajji kanaai Shashwithvagi revalo rajero Raj ven cha. Deven aasro karlidejako se Nasheebdhar, kunvatho Dever preman valkachko, Vor vaatema sammorethi chalachko, kunvatho Dever vajalo Kervumper jhankachko, vachan kacha, (Dvithiyopdesh kanda 33:19)

Vo gatlaper Aadmivun balathanu Niyathero balidaan karacha ,vo sandrer Sogalinan yiskama chajako dhannen pavacha. Dev Vor beti betavun dhaap javaju palach, vuj Dev Dharthi parer asheesh, samunderer Samruddina devacha. Athrajkoni Dev yiskama gokmelojako dhannen jann levasu ken balarocha. Vossejin lokemar manikyan gokan vor betibetavun karunathi vagadrocha.

19 thi 20 Shathabdamema kaivatho navvo daakal Malamkidechko vo Gnanivoseji Yesur betinetaven ra. Vo Deven Dhakpadan Prarthana karan Dever vumper bharosa melthanu Dhondejanna hunen malam chenijako Dev bhaarkadan Malamkidocha. Kunvathoi puro dallethi Dever Sam dekhan Vor vumper bharosa Melevalen yinethi jaada genen akkalen dethanu ashish karacha. America desher Shathravetha vall agadiya Chandaneper racketemai jathanu taang melecha. Vo Chadaneper gejana Biblen sada lejathanu melethe vorsaru Dev hunder Naam kannai charithrama rejavaju kido.

Maar Premer Dever beti betavo Thon gen, akkal , buddi kam chake? Aaj  Dever sam dekh. Bible ma vachan kacha, Yakob 1:5 “Thamema koythoi genema kamratho, bharpur devalon, keni dalkareni jako Dever dhai pucheda, jana vona dacha”.

Aajer Dever vachan:- Tham kunsimai kamcheniju, bharo bharan, puro vena ghatta rer, puro kaameni kareda.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment