AUGUST 21 – SE JAAN DESHEN HAKKAM KARLA

Sankya kanda 13:30 vachan lakkancha Von hakkedar Karla. Von hapner karlen apaner jor samor vejavacha.

Ye vaathema kuvatho Mosey baar( 12)  aadmin Melojanna vo layejako Varthernai aajsada aathmik vaagi hanooj vencha. Baar admivuma 10 manikya jannen ghabri ver vathen laye apan vo Dev sogankhan dinojako jammin hapan swadeen karler veni. Aajer athmik jagema sada vishwas chenijako seji hanno kacha, Deshema vujiv ayeni. Churchivuma Chodayero kaam chalen ken kevukarach.

 

Ajji dee manikya Kaleb ann Yehoshua aacho samachar laye Voddoyi vachanema lakkan chaju, Von hakkedar Karla. Von swadeen Karlervaasu apaner jor samor vejavacha. Ken Dever Athmathar Abhishekamethi keykan dekhacha. (Sankyakanda 13:30) .

Aaj Bharath Deshema Dev thona Thamadmeloch. Thar vishwas ku cha? Vo Dass 10 manikyar dhakal hathayenijako samacharer nai manna hathayeni kechika nathkan Caleb ann Yehoshua dhakal hathavacha ken aacho Samacharamer vodi Hubarechike.

Dev Pavitra Aathmar bage Sogankidojako Yerusalemena Yudiyan athrajkoni lapan, Pavithar Aathma thamaper avajanna tham jor palen, Yerusalememan sari Yudayaman Samarayaman dharathir kosathanu Maar Sakyavucho kan vunden ko. (Apostler kaam 1:8). Dharathir kosathanu katho voma Bharath Desh saha cha. Yee Deshema haryek jaagen Yesu saath bhalan jathanu Dever vaathen jorethi sari jagen kevo. Tharvodithi ye Deshena rakshana ma laavnu kalerocha.

Vorsaru Apostle Paul kacha, I I Corinthians 10:15, 16 Hamaar haddun langan dussarer kaamer phalema Hassovaal ken motpan karlani. Pan thamar vishwas badenan hamar kaam thamar mayi ghano peljayen bharosethi cha.

Jethi dussarer hadduma chalejen hamm kisejeenai motpan karaniju thamar paraler vadeer jaagemayi aach khabaren prachar karacha. Maar Dever beti betavo kathra dhaad apaer Desh andharema chaliye? Kathra dhaad jann se andharethi chamkan riye? Katha dhaad Yesu maalam vheniju banchiye? Thon Apaner Desh rakshanama avunuken yekkol thoi Javaabdaari chenike?  Vu kaam Dev Tharvumper Melmelochkan malam chenike?

Aajer vachan Pholippivalun 4:13 Manna Jorkarevalethi ma solin karuchu.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment