AUGUST 11 – Acham kalama Anand

Aposthaler kaam 8haari 7,8 vachan padatho “Dhanema ashudathma jorethi barkan vunden chodan baar nikali,;ghane lulena, tunten sada vaaru vey. Jethi vuu sharema ghano moto khushee vego”.

Vo sharema kai veedhken athra moto khushee karrecha? Athra jada khushee vena vo sharema chalijako kai katho, rogdokhethi chajako vaaru vegecha, ashudathma sey baar jarecha, atharajkoni tuntey chaalrecha. Thuyee Pavitr Athma ma chajako khushee maja thamjavnu koni lapan vuj Pavithr Aathma thi avajako  thi phalamema sada kannai renu. Ye aathmar plal tharema Dever jorena lavacha. Vo jorethi palana karer nayak pan lelechi.

Yee daduma kathraiko Aadmivuna kaivasthu khushee che ni? Hunema rogdokh an kamjorero bhavetithi huner katmalenaj sammor paalen verikonthi an Dever kaamen karanaju thamnakerich. Ye jan sey kannai huner chathareper sojathanu racha. Huner jeevanema khushee kajako cheti jamalacha.

Yesu Christhu yee lokema ayojana lekocheki achamkalar kaamen kidocha. Dever vachan kacha, kaikatho Nazarether Yesuna Dev PavitrAthmathin jorethin Abhishek kido;Dev vorsath rajethi vuu balayi kartho, buuthero jorema halajarejena varu kartho partho ra (Aposthaler kaam 10haari 38vachan) Maa4 premer bhai bando yee Yesu Christhu tharo Jeevanema avatho thar rogeokh thar kamjor vhajako sey thin chodan cheti javacha. Tharo virodhi ghalarojako se bhaveti dikavnaji dagarjavacha. Bhuth chori karen athrajkoni ayero lapan marnakena sathyanaash kare na avacha. Athoyi Dev thona acho jeevano ajjee bharo puro dethanu sahayam karacha. Kaivasthu katho Yesu Dev thar rogdokhe vasu vor dehameper vela khado. Yee katha moto khusheero vaath ven cha!

Yek baayi susamchar samlen malayema vor vubbasa rogethi amelethi. Akharir dhadeper vu bayi araj karaler vasu mundag ayee, Dever sevak vo bayeer vumper hath melan arajkido janna vo vagathemaj vaaru vegi vu bayi sashvith shnthin payicha. Devkannai vathoy dakako vu kannai rejavnu ken dacha.

Dev kidojako ye achamkalaa kamen melan Dever sevak vo bayi doyven  khushee kide. Vo bayir katmalema jada khushi paye. Vorsaruj Dever vaath kacha Vo sharema ghano moto khushee vethi. Dever betinetavo thar vodithi thar sharema ghano moto khusheena lavanu ken asa kareocha.

Aajen Dever vaath dhyan karena :- (Romavu  8hari 11vachan) Bujji Yesun Mothemaithi vatadojee Aathma thamarmai vasaro Chrosthun mothemaithi vatadojako, Vor Aathma thi mother vadir thamar jeevadani jeevaju karacha.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment