Aug 13 – Aradhana te khushi!

Psalms 33:1 jun khan thik pora hosate thakiase, Jehovah ki korise itu nimite khushi pai kene thakibi; junbi tai laga kotha khan ke mani kene ase tai khan tai laga namke uncha koribi.

Judi dukh pora bimar ane, jibon biya kure, aru khata kuri diye, toh khushi hi itu laga bhal dawai hobo. Khushi tum on bhal kuribo, chehra te ujala ane aru jibon lamba kuri diye.

Ekta doctor laga research te ulaishe, ki karon ase manu ekta laga gau te cancer ula tu. Tai laga research te jani bole parishe ki, jibon te bardash kuribole napara laga dukh, parivaar bhangi ja nohoiole bi business te loss hoi kene thaka pora ekta gau laga cell ke komjur kuri diye aru itu karone hi cancer laga cell tu kam kuribole shuru hoi jai aru 6-7 mahina bhitorte hi cancer laga cell tu sob gau laga cell ke komjur kuri kene bimari paida kuri diye.

Asol khushi tu hooile ami khan mon khuli kene aradhna kura aru Isor laga mahima kura te ase. Jitya apuni khan mon di kene Isor ke mahima kuribo apuni khan sob dukh khan pahori jabo aru Isor tu apuni logote thakia tu apuni mehsus kuribole paribo.

Apuni khan subha te jitya uthi jabo, Isor laga aradhna kuribi aru khushi kuri kene apuni laga din tu shuru kuribi. Aradhna aru mahima te thakia Isor ke apuni laga jibon tu bhorta kuribole dibi. Hodai dinapuni khan laga awaz uncha kuri kene kobi Psalms 118:24 itu din Jehovah hi banaishe; amikhan sob khushi hoi kene hala kuribo! Judi apunitu kuribo apuni laga din tu khushi te hi jabo. Psalms 126:2 amikhan khushi hoi kene kiman hasise aru kiman gana khan kurise! Titia dusra desh khan ami khan sai kene koisile, “Jehovah tai khan nimite bishi dangor kam khan korisse.”

Nehemiah 8:10 Isor pora pa khushi hi apuni laga tagot. Itu karone Biswas kuribi ki Krista jun hi apuni khan laga tagot ase  tai hi apuni khan ke dhuri kene ase: sob tagot di kene kobi Philippians 4;13Isor laga  tagot ppora ami sob kkuribole pare.

Oh Isor laga bacha khan, hath uthai kene Isor laga naam uncha kuribi, Psalmstai laga mondirte jai kene duita hath uthai kene prathana kuribi aru Jhovah laga naam ke uncha kuribi.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Psalms 98:4 prithibi laga sob manu khan khushi hoi kene Jehovah laga gana kuribi! Jor pora hala kuri kene, khushi hoi kene, Jehovah laga nam ke uncha kkuri kene gana kkuribi.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment