Aug 11 – Khushi achurit kam karone!

Acts 8:7,8 biya atma bisi manu khan laga bhitor pora bishi jor pora hala kori kene ulai jaishe, aru bishi manu khan junnkhan hath theng khan hilabole napare taikha bhal hoise. Utu nagar te bishi khushi asile.

Ki karon thakishe utu nagar te iman khushi thaka tu. Bimar khan bhal hoishe aru biya atma khan gau pora ulai ja, aru then g lengra khan berabole paria itu khan sob karon thakishe tate itu nagar te khushi thaka tu. Pobitro atma laga taufa tu apuni khan ke inika Shakti diye aru apuni khan itu ke ccholabole laga adhikar pai jai.

Ki karon ase aji bishi manu khushi nathaka tu? Bimar aru atma pora komjur thaka pora Isor laga adesh palan kuribole napare aru nijor laga zimedari pura kuribole napara pora. Bishi bar itu manu khan bisna te hi thaki jai inika bimar khan karone. Aru tai khan laga jibon te khushi nathaka hoi jai.

Jity Jisu Krista itu duniya te ahishe, tai bishi achurit kam khan ke kurishe ami khan gini bole napara laga. Pobitro kotha te koi, Acts 10:38apuni khan Nazareth laga Jisu ke jani ase junke Isor tai lag pobitro atma aru pura shaktia dishe, tai sob jag ate jai kene bhal kam khan koriase aru satan laga Shakti e khedau kene manu khan ke bhal  kori dise, kile koi le Isor tai logote asile.

Oh Isor laga bacha khan, jitya Jisu Krista apuni khan laga jibon te ahibo, bimar aru komjur apuni laga jibon pora nije hi alag hoi jabo. Dushman laga kuchis kura iku bi kam didibo. Satan tu iku karone nohoi hoile bi, atma chor kuribole, maribole aru biya kuribole hi ahe. Hoilebi Isor pora apuni khan laga jibon te iku kami nathaka laga dibole ahishe. Apuni khan laga bimar, dukh aru pap karone hi Jisu tai laga gau te iman jokhom hobole dishe. Kiman bi sundor mon Jisu laga.

Ekbar ekta boini asthma laga bimar pora jhuji thaka amikhan  laga gospel meeting te ahishe. Itu meeting laga akhri din te itu boini prathana te thakishe, jitya pastor ahishe aru tai laga hath boini upor te dishe morom aru Biswas te, tai laga bimar tu harai jaishe. Itu shanti tu hodai din karone tai logote thaki jaishe. Kiman bi achurit laga kam thakishe, aru Isor laga shanti tu inika hi manu khan laga jibon te hodai din karone thaki jai.

Itu achurit kam Isor pora itu boini laga jibon te kura tu, tai laga ekla nohoi kene utu pastor laga jbon te bi khushe dishe. Aru bishi mor bhorta kura laga khushi tai khan laga parivaar te thakishe. Aru inika khushi hi amikhan bi poritro kotha te dihki pai jitya itu nagar te bimar khan aru biya khan sob sapha hoi jaishe. Oh Isor laga bach khan, Pormeshwar apuni khan laga jibon te bi inika hi khushi ani dibole mon judi apuni tai ke Biswas kuribo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile, Romans 8:11 tai khan sob tai ke itu nimite imman dangor bhabise kile koile bisi poila pora tai laga atma laga tagot pora sobke ekdom achurit kori thake.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment