ജൂൺ 25 – വിളിയെ നോക്കുവിൻ

ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 1 26 27 സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോക അഭിപ്രായപ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല കുലീനൻ മാരും ഏറെയില്ല ജ്ഞാനികളെ ലഭിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ മോശമായ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ള ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായ തെരഞ്ഞെടുത്തു

ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് എത്ര ഉള്ളവനാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിളിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം എല്ലാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് 1 കൊരിന്ത്യർ 1 30 നിങ്ങള് വന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് ഞാനും നീയും ശുദ്ധീകരണം വീണ്ടെടുപ്പും ആയി തീർന്നു ദൈവം

മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനും തടിച്ച നാ ഉള്ളവനും ആണ് എന്ന് മോശ തന്റെ കഴിവില്ലായ്മ വിശദീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമിയിൽ നാല്പതു വർഷത്തോളം മോശം ഒപ്പം നയിക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ദൈവം

ഇര മാവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ താഴ്മയോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ബാലനാണ് എന്നിട്ടും ദൈവം ഇരുമ്പിനെ വായിൽ വാക്കുകൾ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രവാചകനായി ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു പത്രോസ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ

ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ആയി ആയിരുന്ന പത്രോസ് കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നു ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ തന്റെ ശിഷ്യൻ ആക്കി ആത്മീയദാനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഒരു വലിയ അപ്പോസ്തോലൻ ആക്കുകയും ചെയ്തു ​മെലഡി സ്റ്റാറ്റസ് abhija ജോൺ വെസ്ലി ഒരു ഉയരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപ ഭാഗത്തെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നിജ്വാല ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ച

delux lyman മൂടി എന്നാ ശുശ്രൂഷകൻ നിരക്ഷരനായിരുന്നു കൂടാതെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ അനേക

ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചില ശാരീരിക കുറവ് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ തടയുന്ന നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാം ഹൃദയം നിരാശപ്പെടരുത് ജ്ഞാനികളെ ബിജിപാൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളെയാണ് ശക്തിപ്പെടുക ഉറച്ചുനിൽക്കുക ഉണരുക തിളങ്ങുക

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ആവർത്തനം 28 13 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കല്പനകൾ കേട്ട് പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ യഹോവ നിന്നെ വാലാ തലയ്ക്കും നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച  പ്രാപിക്കുകയില്ല.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment