ജൂൺ 25 – കുറ്റങ്ങൾ പറയാമോ

1 കൊരിന്ത്യർ 13 9 അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായ വരുമ്പോഴും അംശമായ നീങ്ങിപ്പോകും

മനുഷ്യന്റെ അറിവ് കുറവാണ് അവനിൽ അറിവിന്റെ ജാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് തെറ്റ് കണ്ടെത്താനാകും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ശീലം ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ അതിവേഗം പടരുകയും ആത്മീയ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്  എല്ലാവരും  അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആയി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തു

പറയുന്നു മത്തായി 5 23 24 അഖിൽ നിന്റെ വഴിപാടു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന്നു നിന്റെ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നു അവിടെവെച്ചു ഓർമ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് ആയ മുമ്പിൽവെച്ച് ഒന്നാമതു ചെന്നു സഹോദരനോടു നിരന്നു കൊള്ളാം പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്കാം

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പേരിലും ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരും ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കാരണം ഈ ആളുകളിലും വെറും മനുഷ്യരാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്ന തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് ദൈവദാസൻ മാരോട് നിങ്ങൾ കുറ്റം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർക്കായി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരുടെ പോരായ്മ അവർ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും ​അവർ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക

നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് നാഥൻ പ്രവാചകന്റെ ശ്രമം ദാവീദിനെ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ഒഴുകി അല്ല പകരം പലരുമായി പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുക പ്രസംഗവേദിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുക എന്നിവ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് സാത്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും വചനം പറയുന്ന വെളിപ്പാട് 12 10 നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അബാദി എന്നാണ് അല്ലേ ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന കാലങ്ങൾ പരിമിതമാണ് അക്കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും ദൈവിക നന്മകൾക്കും സ്തുതിയും കർത്താവിനു മഹത്വം

കൊടുക്കുന്നതിനും ഹ്രസ്വ കാലാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ആത്മാക്കളെ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവരെ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയാൽ  നിത്യതയിൽ വി ലഭിക്കേണ്ട തായി വരും

മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതിനാലും ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അയഥാർത്ഥ ദാഹം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുന്ന അസൂയയാണ് മത്തായി 7 1 ദൈവമക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ തുടരാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ആത്മധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും

​നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സങ്കീർത്തനം 37 1 2 ​ദുഷ്പ്രവൃത്തി കാരുടെ നിമിത്തം നീ മുഴുകരുത് നീതികേട് ചെയ്യുന്നവരോട് അസൂയ പെടുകയും അരുത് അവർ പുല്ലുപോലെ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങി പച്ചടി പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു

Article by elimchurchgospel

Leave a comment