ജൂൺ 23 – അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ

യെശയ്യ. 48 .6 നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാണുക നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ പുതിയത് നീ അറിയാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്നെ നിന്നെ കേൾക്കുന്നു

ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ അത് എങ്ങനെ അറിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയും ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്ന ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ പുതിയതും നീ അറിയാത്ത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തന്നെ നിന്നെ

കേൾപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലരും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജനനം ദൈവം വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കും തന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽതന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ

ദൈവം ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷകരമാണ്

ദൈവ മക്കളെ ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയുക ഒരാളായി നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തെ നയിക്കാനായി ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടുക അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ രമ്യ 33 3 എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം മരണം നീ അറിയാത്ത മഹത്വം അഗോചരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നല്കുവാനും കർത്താവിനെ കഴിയും ദൈവം പറയുന്നത് യെശയ്യ 45 11  വരുവാൻ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിപ്പിൻ എന്റെ മക്കളെയും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത്

ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ച് ദൈവം ശമുവേൽ ഇനോട്  സംസാരിച്ച് ദൈവം നെബൂഖദ്നേസർ ഭാവി എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളോടും അതുതന്നെ ചെയ്യും

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരും മഹത്തായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് സന്നദ്ധനാണ് ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം മാത്രമാണ് സങ്കീർത്തനം 91 15 അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവന്നു ഉത്തരമരുളും

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം യെശയ്യ 30:19  സീയോനിൽ നിവാസികളെ ഇനി ഇനി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദത്തിന് അവന് നിശ്ചയമായിട്ടും കരുണ തോന്നും അകത്തു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഉത്തരമരുളും.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment