ജൂലൈ 13 – രക്ഷയുടെ ദിവസം

സങ്കീർത്തനം 106 :4 യഹോവേ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവരുടെ നന്മ ഞാൻ കാണേണ്ടതിന്നു നിന്റെ ജനത്തിന് സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട തിന്നും നിന്റെ അവകാശത്തോടെ പുകഴ്ത്തേണ്ട അതിനും

ഈ അന്ത്യനാളുകൾ ആണ് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ എന്നെ സന്ദർശിക്കുകയും എന്ന ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണുക ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ദൈവം

ധാരാളം ദൈവദാസന്മാരും ഉയർപ്പിച്ചു രക്ഷയുടെ സന്ദേശങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി സന്ദേശങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിന്നീടുള്ള മഴ രാജ്യമെമ്പാടും പകർന്നു ദൈവം എണ്ണമറ്റ പ്രാർത്ഥന യോദ്ധാക്കളെ ഉയിർപ്പിക്കും തന്റെ വരവിനായി ആളുകളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ​മത്തായി 24 14 രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം വരും സുവിശേഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അവന്റെ വരവിനുള്ള പ്രധാന അടയാളമായി

പാസ്റ്റർ സാം ജബ് ദൂരം മുഴുവൻ സമയം പ്രസംഗകൻ ആകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ദർശനം നൽകുകയും മുഴുസമയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരാൻ അവരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ അവനെ അനുസരിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് കനത്ത ഭാരം നൽകി അദ്ദേഹം രാവുംപകലും ആത്മീയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളും സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകളും നടത്തി തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്

അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി 17 30 എന്നാൽ അറിയാതെ അമ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവമ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരം എന്ന മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം അജ്ഞാതരുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ അജ്ഞാതരുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ആയിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ദൈവം ജനങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിഷനറിമാരെ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്

ദൈവത്തെ അറിയും അവന്റെ വരവ് വളരെ വേഗം വരും അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്തത്താൽ കഴുകണമേ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കഴിയുന്നത്ര ദൈവ ശുശ്രൂഷക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം പോലും

പാഴാക്കരുത് അണക്കെട്ട് കടന്നുപോകുന്ന ഒരു തുള്ളിപോലും വെള്ളം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് അലക്ഷ്യമായി പാഴാക്കിയ ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ല എബ്രായർ 2:4 ​ഇത്ര വലിയ രക്ഷകനാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴിയും

​ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പോകാൻ കഴിയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളുമായി അവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുക

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ​2 കൊരിന്ത്യർ 6 2 ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോൾ അവനു രക്ഷാ ദിവസം

Article by elimchurchgospel

Leave a comment