ജൂലൈ 10 – ഒരു നന്മക്കും കുറവില്ല

സങ്കീർത്തനം 34 10 ബാല സിംഹങ്ങളുടെ മീര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്ക് കുറവില്ല

നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യേശുക്രിസ്തു അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നും പറയാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തന കാരൻ വിശദീകരിക്കാൻ സിംഹത്തെയും അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആവശ്യമുള്ള ഓരോന്നും നല്ല കാര്യം അമ്മ സിംഹവും അച്ഛൻ സിബു അവർക്കായി ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങള് പക്ഷികളും സന്തോഷത്തോടെ വളരുകയും

ചെയ്യുന്നു സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവ് അതൊരിക്കലും പിന്നിലല്ല ഒരു മൃഗത്തിനും അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും വിജയിക്കാനും കഴിയില്ല ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും വേഗതയുള്ളത് ശബ്ദവും വിജയിക്കുന്നതും ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ പോലും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടും ആ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് കുറവുണ്ടാകും വിശപ്പടക്കി യും ചെയ്യും

പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കൂ അവനും സിംഹമാണ് അവനെ രാജാവായ സിംഹം ആണ് തന്റെ മക്കളോട് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു വർഷത്തോളം

ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തെരുവിലൂടെ നടന്നു കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നഗരത്തിലെ എല്ലാ ജോലിയിൽ ധാരാളം വിജാതിയർ സന്തുഷ്ടരാണ് നിങ്ങളെയും അറിയാത്ത നിരവധി ആളുകളെ പ്രധാന പോസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്നെ ഉയർത്താത്ത സ്ഥലത്ത് ദൈവം ഈ വാക്യം അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് ബാല സിംഹങ്ങളുടെ കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല അതിനാല് ദൈവദാസൻ ഉപവാസത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നല്ല ജോലി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ അത് ദൈവദാസൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം

ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവരാജ്യവും അവിടെ അന്വേഷിക്കുമോ അവന്റെ സ്വർണം കാണുവാനും അവന്റെ നേർത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു സക്കരിയ 9 12 പ്രത്യാശ ഉള്ള ബന്ധം ആരെ കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും ഞാൻ നിനക്ക് ഇരട്ടി പകരം നൽകും

എന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു നമുക്കായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലൗകിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയി മാത്രം ന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു നല്ല കാര്യം രക്ഷയാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം മത്തായി 7 11 അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഗാനങ്ങൾ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്ന അവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കും.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment