ഓഗസ്റ്റ് 29 – ശിഷ്യ രാകുക

മത്തായി 28 20 ഞാൻ നിങ്ങളോട് കല്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിത്തം തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് സകലജാതികളെയും ശിക്ഷ രാഖി കൊൾവിൻ

സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ അവസാന കല്പനയാണ് ശിഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും നമുക്കും ഇത് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ വർധിക്കണം ആ ശിഷ്യന്മാർ ലോകം മുഴുവൻ നിറയണം ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ ശിഷ്യൻ ആക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്

യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു സമഗ്രവും മാതൃകാപരവും വിശ്വാസവും ആയിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൂടാതെ ഒരു മാതൃക പ്രാർത്ഥനയും പഠിപ്പിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഗെത്ത് സമന   തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും  അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ പരമായ ജീവിതം അവർക്ക് പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ കളങ്കമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കും അതുവഴി അവരെ പിന്തുടരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മാതൃക ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിൽ പകർന്നു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ

മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ ആയി ധാരാളം പ്രസംഗിക്കും പാസ്റ്റർമാരും ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും ആണ് നിരവധി പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊതിക്കുന്നത് സാക്ഷി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ല ശിഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ യേശു

ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് 70 ആയി അപ്പോൾ 120 ആയി പിന്നീട് ശിഷ്യത്വം ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി 6 7 ദൈവവചനം പരന്നു ഒരു എണ്ണം ഏറ്റവും വലിയ പുരോഹിതൻമാരും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അത് തീർന്നു ശിഷ്യത്വം വർധിക്കുന്നതിനായി തിരുവെഴുത്ത് വിവരിക്കേണ്ട തിരുവോണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലും മാതൃക ജീവിതത്തിലും മാത്രമേ ശിഷ്യത്വം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ശിഷ്യത്വം ആത്മീയ കൊട്ടാരമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുഗ്രഹമായ വിത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്

അത് ജീവിത ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ നേടിയ ശിഷ്യന്മാരിൽ സോസും വളരെ മാതൃക ഉള്ളവരാണ് തിമോത്തിയോസ് പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് തോമസിന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നല്ല 1 തിമോത്തിയോസ് 1 2 യേശുക്രിസ്തുവിനെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസത്താൽ നിജ  പുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് എഴുതുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ കർത്താവേ ശിഷ്യന്മാരെ നേടുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മക്കളാണ് നിന്ന് തോന്നൽ നിങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം യോഹന്നാൻ 13 35 നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment