ഓഗസ്റ്റ് 09 – സന്തോഷിപ്പിക്കും

യിരമ്യ31 :13  ഞാൻ അവരുടെ ദുഃഖം മാറ്റി സന്തോഷമാകും ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സങ്കടം പൊക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കും

നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി ചെയ്യുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹത്തോടെ കാണുക ഞാൻ അവരെ ദുഃഖിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദുഃഖത്തിന് നാളുകളും സംഘത്തിന്റെ നാളുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ദിനങ്ങളും അവസാനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടവും നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല

നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അതിനു പുറമെ അവൻ നിങ്ങളുടെ വിലാപത്തിൽ സന്തോഷമായി മാറുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്മയ്ക്കായി എല്ലാം ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു 28 എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണ്ണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുഃഖങ്ങളും

കഷ്ടപ്പാടുകളും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ വിലപിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവം അവരെ നല്ല രാഖി മാറ്റുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു അനുഗ്രഹമായി കാണപ്പെടുന്നു

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പാസ്റ്റർ സാം ജബ് ദൂര നിരവധി ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ബാങ്കിലോ സർക്കാർ സേവനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സ്കൂളിൽ കണക്ക് അദ്ധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചു അത് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലായിരുന്നു ശരിയായ ക്ലാസ്മുറികൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മരത്തണലിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും മുൻപിലത്തെ ക്ലാസുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരായ ഇല്ല പാസ്റ്റർ സാം ജബ് ദുര് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഉന്നമനത്തിനായി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകി മന്ദബുദ്ധികളായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉള്ളവരായി ദൈവം അവനെ ഒരു അധ്യാപകൻ ആക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഫോം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസംഗം ആകാൻ പാസ്റ്റർ ഇന് ദൈവം അനുവദിച്ചു

ജോസഫിനെ നോക്കൂ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ അടിമയായി വീട്ടുജോലി സത്യസന്ധമായി നടത്തുവാൻ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽനിന്ന്  അയച്ചു എന്നാൽ ദൈവം തലവനായി ഉയർത്തി ​പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആനുപാതികമായി ഉയർച്ച നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലാപവും ശാശ്വതമല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിലാപത്തെ സന്തോഷമായി

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സങ്കീർത്തനം 90 15 നീ ഞങ്ങളെ കളിപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment