ഓഗസ്റ്റ് 04 – ദൈവഭയവും വിശുദ്ധിയും

യൂദാ 1  പിതാവായ ദൈവത്തിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവുമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്ന വരായ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എഴുതുക

പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധയാകുന്നു നാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കർശനമായും കൽപനകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു അത് ദൈവം വിശുദ്ധ തുടരുന്നത് തീഷ്ണത  കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ഡി വുമായി അടുത്ത ചെല്ലുന്നതിനു നിങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തുക വിശുദ്ധ കുറിച്ചുള്ള പഴം നിങ്ങളിൽ സ്വയം ഉയർന്നുവരും ദൈവം നല്ല കർശന കാരനാണ് നിങ്ങൾ ശീത മാനും അല്ല ഉഷ്ണ വാനും അല്ല  സന്തോഷമായി തുടരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വായിൽ നിന്നു ഉമിഴ്ന്ന് കളയും എല്ലാദിവസവും പാപം ചെയ്യുന്നവരോട് ദൈവം പുച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം കുറ്റം

വിധിക്കും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ട് പോകും എന്ന് അതെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയതി തുടർന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവഭയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം ദൈവം വിശുദ്ധിയിൽ മഹത്വം ഭയങ്കരമാണ് മോശ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് പുറപ്പാട് 20 20 ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും തുടരാൻ കാരണം

അവൻ ദൈവീക ഭയമില്ല ദൈവേഷ്ടം അറിയാനുള്ള അറിവ് അവരിൽ ഇല്ല ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം അവൻ ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ  നിൽക്കേണ്ടി ​വരും എന്ന് അറിയാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് ഇല്ല ദൈവഭയം കുറയുമ്പോൾ പാപങ്ങളും മോഹങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക പാവം അവന് ഒരിക്കലും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവായ ദൈവവും ആയി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം

അടുത്ത ജീവിക്കുന്നു അതിന് ആനുപാതികമായി ദൈവികവും നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് യോസഫിനെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് യൂസഫിന് ദേവിക ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവ്യ സമയം യോസഫിനെ സംരക്ഷിച്ചു ഉല്പത്തി 39 9 ഞാൻ ഈ മഹാ ദോഷം പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വിശദമായ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു മോഹങ്ങളുമായി എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാകും എങ്ങനെ നേരിടും

കർത്താവ് തന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും ദിവസത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കി ചെയ്തതിന് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവമക്കളെ ദേവിക മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പൂർണ രാത്രി പൗലോസ് പറയുന്നത് 2 കൊരിന്ത്യർ 7 1 പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം ജഡത്തെയും ആത്മാവിനെയും സകല കന്മഷം നീക്കി  നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ​ലേവ്യർ 11 45 ​ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച യഹോവ ആകുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധരാകാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധ ആയിരിക്കണ

Article by elimchurchgospel

Leave a comment