ഓഗസ്റ്റ് 03 – തിരുവെഴുത്തു കളിലൂടെ വിശുദ്ധി

2 തിമോത്തിയോസ് 3 16  എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തികളും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു

ദിവ്യ ആത്മാവ് കൃപയോടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവെഴുത്തു നൽകി എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമോ എല്ലാ തിരുത്തുകളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് 2 തിമോത്തിയോസ് 3 16 17 എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല പ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉദ്ദേശത്തിനു ശാസനത്തിനും ഗുണത്തിനും നീതിയെ അഭിവൃദ്ധി പ്രയോജനമുള്ള അതും ആകുന്നു ദൈവവചനം പാപിയെ കുറ്റം

വിധിക്കും അവനെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നീതിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അത് അവനെ വിശുദ്ധമാകുന്നു വിശുദ്ധ ആകുന്നതും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ 6 63 ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആ

കുന്നു വിശുദ്ധനായ ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവകാശം ആകുമ്പോൾ വിശുദ്ധജീവിതം നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതിനാൽ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം തിരുവചനം പറയുന്ന റോമർ 6 14 നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അല്ല അത്ര പാപം നിങ്ങളിൽ കർതൃത്വം നടത്തുക ഇല്ലല്ലോ യോഹന്നാൻ 8 36 പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും എബ്രായർ 10 14 ഏകതാ ലവൻ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പ്രവർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പാവത്തിനെ പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്ത് നിങ്ങളുടെ

കയ്യിലെടുക്കുക വാക്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് എന്നെ ദൈവം വിശദമാക്കുന്നു അതിനാൽ ആർക്കും എന്നെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സാത്താൻ നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഓടിപോകും തിരുവചനം

പറയുന്നു എബ്രായർ 4 12 ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ​പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മകളെയും വേറെ പിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേകി ക്കുന്നതും  ആകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ആണ് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉള്ള വഴി കാണിക്കുന്നത് സദൃശ്യവാക്യം 6 23 കല്പന ദീപു ഉപദേശം വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിന് ശാസന  ജീവന്റെ മാർഗമാകുന്നു സങ്കീർത്തനം 119  105  നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിനു ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആകുന്നു

ദൈവമക്കളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കാതെ 20ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠനം നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന തിരുവചനം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുക വചനമനുസരിച്ച് അതിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ തുടർന്നു വചനം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുക

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സങ്കീർത്തനം 139 24 ബസ് നത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തേണമേ.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment