ഓഗസ്റ്റ് 01 – വിശുദ്ധ ദൈവം

വെളിപാട് 4 8  ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്ന് വനും വരുന്ന അവനുമായി സർവ്വശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് അവർ രാപകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു

നമ്മുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നിങ്ങളും ദൈവത്തെപ്പോലെ വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറണം എന്ന പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ ദൈവം യോഹന്നാനെ പ്രാപ്തനാക്കി യോഹന്നാൻ അവിടെ എന്താണ് കണ്ടത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ രാവുംപകലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന വാക്യത്തിൽ

കാണുന്നത് ഹോളി എന്നാണ് ഹോളി വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ത്രിത്വം ആണ് അതിനാൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധനാണ് വരുംദിവസങ്ങളിലും വിശുദ്ധൻ ആയിരിക്കും

നിത്യയുടെ അന്ത ആരംഭംമുതൽ ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ശാശ്വതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രതിച്ഛായയും രൂപവും വിശുദ്ധമായി തുടരുന്നു ആ വിശുദ്ധ ദൈവം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും

താൽപര്യവും ദൈവം കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിച്ചവൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളെ നയിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ദൈവത്തിന് പുത്രൻ സ്വരൂപത്തിൽ സമ്മാനം ആകുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്

ആവർത്തനം 7 6 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനം ആകുന്നു ഭൂതലത്തിൽ ഉള്ള സകലജാതികളും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായി ഇരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഉം വിശുദ്ധിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ

ആരാധിക്കുവാനും ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം അല്ലേ പരിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ഉത്സാഹ നാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അൽപം ചിന്തിക്കുക ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അഴുക്കു പിടിക്കുകയും അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല ഒരാൾ അഴുക്കുചാലിൽ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നിത്യത എവിടെ ചെലവിടും

ദൈവ മക്കളെ വിശുദ്ധിയിൽ തുടരാൻ ഏതൊരു ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുക

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം 1 പത്രോസ് 1 15  നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാം നടലുംപ്പി വിശുദ്ധരാകുക.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment