ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 – ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ!

“ನೀನು ಯಾವಾತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಂದಿಯೋ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‍ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.” (ರೂತಳು 2:12 )

ಅವನು ಯೆಹೋವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಓಡಿದಾಗ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ನಿಮಗೆ ರೂತ್ ಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಅವಳು ಮೋವಾಬ್ ಮೂಲದವಳು.  ಅವಳು ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.  ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು.

ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  ಅವಳು ಕರ್ತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಓಡಿದಳು. ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಣಗಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.

ನವೋಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವಳ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಓರ್ಫಾ, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ರೂತಳು ನವೋಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಳು. “ಆಕೆಯು – ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನು; ನೀನು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೇ ನಾನೂ ವಾಸಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು; ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು.” (ರೂತಳು 1:16). ಅವಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಇಸ್ರೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.  ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರನ್ನು ಆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ.  ರೂತಳ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಕರ್ತನು ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ಅವನು ನೀತಿವಂತ ಬೋವಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ರೂತ್ ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.  ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.  ಅನ್ಯಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯಾದ ರೂತ್ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದನು.  ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರಾದ ದೇವರ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ ಬರುವ ಜೀವನದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ, ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ.  ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  ಕ್ಷಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲೀಯನನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?  ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಯೋಬನನ್ನು ಅವನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ನೊವೊವಿುಯು ಸೊಸೆಗೆ – ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ.” (ರೂತಳು 3:1)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment