ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05 – ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ!

“ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸಿಬಿಡುವನು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ.” (ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:20)

ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು.  ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸೈತಾನನು ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವವನು.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದು.  ಶಾಂತಿಯ ದೇವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ಆತನು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು: “… ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು, ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.” (ಆದಿಕಾಂಡ 3:15) ಆತನು ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು.

ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು.  ಅವನು ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು.  ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದೇವರ ಮಗನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಸೈತಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.

ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸಿದ.  ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನಾ ಜನರಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.  ಆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕೂಗಿದನು ಆದರೆ ಆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಗುರುತುಗಳಿಗೆ, ಆ ಕೆಂಪು ಗುರುತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೈತಾನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಗೊಥಾದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡನು.  ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆಳಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.” (1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:57)

ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸಿಬಿಡುವನು.”

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು: “ದುರ್ಬಲ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.  ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಾಯಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.  ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. “ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.  ಮೋಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ  ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು, ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ದೇವರ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ?

ನೆನಪಿಡಿ:- “ದೇವರು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ.” (1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 14:33)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment