ಜೂನ್ 26 – ಅವನು ವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಬೇಕು!

“ಮೇಲಣಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ; ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಭೂಲೋಕದವನಾಗಿದ್ದು ಭೂಲೋಕದ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು; ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದನು. ” (ಯೋಹಾನ 3:30-31)

ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದನು.  ಆದರೆ, ಆ ಯೋಹಾನನನ್ನು ನೋಡಿ.  ದೇವರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವದೂತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ನಾಣಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು? ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಮೇಲಣಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ; ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಭೂಲೋಕದವನಾಗಿದ್ದು ಭೂಲೋಕದ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ.” (ಯೋಹಾನ 3:31)

ಒಮ್ಮೆ, ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮಗನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಅಳುತ್ತಾ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.  ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೃದಯ ಕರಗಿತು.  ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.  ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು. ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು.  ಅದು ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು.  ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂತೋಷವು ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿತ್ತು.

ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವರಿಗೆ, ‘ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಜೀವಂತ ದೇವರು. ನೀವು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.  ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತು.  ಅದು ಇರಲಿ, ಈ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ‘  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ‘ಕರ್ತನೇ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅದ್ಭುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆತ್ತೀರಿ . ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರಲಿ.  ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.  ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೀರಿ.  ಆಗ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಬಾರದು; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿರಬೇಕು.” (ಮತ್ತಾಯ 20:26-27)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment