ಜುಲೈ 28 – ನೀವು ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ!

“ಆದರೆ ನೀವು ಚೀಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇವಿುಗೂ ಉತ್ಸವಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಬಳಿಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 12:22-24)

ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ, ಅದ್ಭುತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ.  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.  ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೇ.  ಶಾಶ್ವತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೇ.  ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವು “ನೀವು” ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ‘ನೀವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ’.  ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ?  ನೀವು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದೇವ ದೂತರ ಪರಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.  ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ದೇವ ದೂತರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.  ಸುಂದರವಾದ  ಕೆರೂಬಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.  ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ.  ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಕೆಲವು ದೇವದೂತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ!  ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ – ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವಂಥದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” (1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2:9-10)

ಇಂದು ಅನೇಕರು ಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ದೇವದೂತರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು.  ಅವರು ಸೈತಾನ, ದೆವ್ವ, ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಮತ್ತು ಮಾಡುವವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು, ಮುರಿಯಲು, ಪುಡಿಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜಯಗಳಿಸಲು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವ ದೂತರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈತಾನನನ್ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು.  ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿದಿದೆ?  ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು.  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಸೈತಾನನು ದೆವ್ವವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕರ್ತನು ಇಬ್ಬರು ದೇವ ದೂತರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ದೇವ ದೂತರುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮನನ್ನು ಎಂದು ದೇವರು ದೇವ ದೂತರುಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದೇವ ದೂತರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಎಲಿಷಾ ಇದ್ದ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು.  ಆಗ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ, “ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ರಥರಥಾಶ್ವಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ – ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ವಾಮೀ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ – ಹೆದರಬೇಡ; ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ -” (2 ಅರಸುಗಳು 6:15-16)

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ; ಯಾಕೋಬವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲಾ.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46:11).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment