ಜುಲೈ 17 – ದಾನಿಯೇಲನ ಸತ್ಯ!

“ಹೀಗಿರಲು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಹೊರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು; ಆದರೆ ತಪ್ಪುಹೊರಿಸುವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು; ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.” (ದಾನಿಯೇಲನು 6:4)

ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.  ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಇಂದು ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ದಾನಿಯೇಲನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಮೂಹವು ಬಂದಿತು. ಕ್ರೂರರು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.  ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹ ಆರೋಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ;  ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ (ದಾನಿ. 6: 4).

ಆರೋಪಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವವನು (ಪ್ರಕ. 12:10).  ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದನು.

ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು?  ‘ಅವನ ಧಣಿಯು ಅವನಿಗೆ – ಭಲಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳ್ಳೇ ಆಳು ನೀನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ; ನಿನ್ನ ಧಣಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಮತ್ತಾಯ 25:23) ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್‌ಗೆ ಬಂದ ದಾನಿಯೇಲನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ನೋಡಿದನು.  ರಾಜನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು.  ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.  ಅನೇಕ ರಾಜರು ಬಂದು ಹೋದರು.  ಆದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ಲೊನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದನು.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದಾನಿಯೇಲನಂತೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ?  “ಕರ್ತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು” (2 ಪೂರ್ವ. 16: 9).  ರಾಜನು ಸಹ ಡೇನಿಯಲ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು.  “ದೇವರ ಸೇವಕ ಡೇನಿಯಲ್,” ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ”  ಅವನು ಕೇಳಿದ.

ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಿಯೇಲನು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? “ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನಿಗೆ – ಅರಸೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು! ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು; ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆನು, ರಾಜನಾದ ನಿನಗೂ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.” (ದಾನಿಯೇಲನು 6:21-22)

“ಸತ್ಯ” ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.  ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 51: 6).  ನೀವು ದೇವರ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಕರ್ತನ ಹೆಸರು ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ಣನಾಗುವನು; ಧನವಂತನಾಗಲು ಆತುರಪಡುವವನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರನು.” (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 28:20)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment