ಜುಲೈ 16 – ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರು!

“ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ; ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ; ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಆಧಾರಮಾಡುತ್ತೇನೆ.” (ಯೆಶಾಯ 41:10)

ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.  ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್, “ದೇವರು ನಮ್ಮಕೂಡಾ ಇದ್ದಾನೆ” ಎಂದರ್ಥ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಅವನು ಪವಿತ್ರ ದೇವ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೆರೂಬಿಗಳ ಸೆರಾಫಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತಾನೆ.  ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಿದೆ.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕರ್ತನ ಮಧುರವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.  ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಾದ್ಯಂತ ಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು, “ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ”.  ಆತನು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭಯ ಅಥವಾ ನಡುಕವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು.  ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು?  “ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲನು; ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಜನರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀನೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕು.” (ಯೆಹೋಶುವ 1:5-6)

ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಿಡಿದುಕೊಡುತ್ತ ಶಪಿಸಿದ ಅವರುಗಳು ಸತ್ಯವಚನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶಿಷ್ಯರು. ಬಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೀಸಲೂ ಕಾರಣವೇನು? ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?  ಅದು ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ”  ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರದು!

ನೆನಪಿಡಿ:- “ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು; ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೋಲೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 23:4)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment