ಜುಲೈ 14 – ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ!

ಎನ್ನಿನಿಯನೇ, ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಕುಂಕುಮ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ!” (ಪರಮಗೀತ 7:11)

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜೀವನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಾಗೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ನನ್ನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೌಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳಿವೆ.  ಆದರೂ, ಅವನಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ.

ಉನ್ನಥಪ್ಪಟ್ಟೆಯ ಚೂಲಮಿತಿ ನಾಸರ್ ಅವರ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ!  ನಾವು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ. ”  ನೀವು ನಜರೆತ್‌ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೀರಾ?

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಷ್ಕಪಟರು.  ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಉಪಚಾರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯವರು.  ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು.  ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ಯೋನ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಮ್ಮೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.  ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೈನ್ಯ ಬಂದು ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.  ಈ ಆಂದೋಲನವು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.

ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಲ್ಲ.  ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.  ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೇ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.  ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಸೇವಕರಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.  ಜನರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯೂ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು.  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾ. 24:14)!

ನೆನಪಿಡಿ:- “ದೆಬೋರಳಾದ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುವವರೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‍ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.” (ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 5:7)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment