ಜುಲೈ 03 – ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ!

ಜುಲೈ 03 – ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ!

“ತಾನೇ ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಳು ಸಾರಿ ನೆಲದ ತನಕ ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.” (ಆದಿಕಾಂಡ 33:3)

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ.  ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಏಸಾವ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು.  ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬಲಾಡ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.  ಯಾಕೋಬನು ಗುಡಾರ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ.  ಏಸಾವನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು.

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು.  ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಈಗ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಉಪಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು 13 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.  ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಗಳೂ ದೊರೆತಿವೆ.  ಆದರೆ ಸಹೋದರನ ಭಯವೂ ಬಂದಿತು.

ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಏಸಾವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೋಬನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.  ಏಸಾವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು, ನಂತರ ಅವನ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು, ನಂತರ ಅವನ ಉಪಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನು ನಡೆದನು.  ಯಾಕೋಬನು ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೀಡಾದನು (ಆದಿ. 32: 7).  ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು.  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.  ಕರ್ತನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು!

“ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ – ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆತಾತಂದಿರಾದ ಇಸಾಕ ಅಬ್ರಹಾಮರ ದೇವರೇ, ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ತಿರಿಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ. ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಯೊರ್ದನ್ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಲು ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು; ಈಗ ಎರಡು ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವನೋ ಏನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯವದೆ. ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.” (ಆದಿಕಾಂಡ 32:9-11) ಎಂದು ) ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲ.  ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.  ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.  ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡನು. ಕರ್ತನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದನು.  ‘ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದನು’ ಎಂದು (ಆದಿ 33: 3) ಹೌದು, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಕರ್ತನು ತನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ತಂದಿತು.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀರಿ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು; ನನ್ನ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಹಾರುವೆನು.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18:29)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment