ಆಗಸ್ಟ್ 20 – ಪ್ರೀತಿಯ ಹನೋಕನು!

“ಹನೋಕನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ; ಅವನನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು.” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:5)

ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯೆಂದು ಹನೋಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.  “ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು? ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ?”  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ಇದ್ದವು.

ನಂಬಿಕೆಯು ಹನೋಕನು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿ. 11: 5) “ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹನೋಕನು” ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಒಂದು ದಿನ ಹನೋಕ್ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನು ಕೈ ಹಿಡಿದನು.  ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ (ಇಬ್ರಿ. 12: 1).  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಕೈಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಹನೊಕನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.  ಈ ದೇವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ದೇವರು.  ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಾವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹನೋಕನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆತನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂಥದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ.” (1 ಯೋಹಾನನು 5:4) “ನೀತಿವಂತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ “(ರೋಮಾ 1:17). ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ (ಮತ್ತಾ. 9:22; ಮತ್ತಾ. 10:22).

ಹನೋಕನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದನು.  “ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲವೇ?  ಹನೋಕನು ಹೀಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದನು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದನು.

ನಾವು ದೇವನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ!  ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹನೋಕನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನೀವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಿರಿ.  ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಮೋಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಅಂಥವನಲ್ಲ; ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಂಬಿಗಸ್ತನು.” (ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 12:7),  ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ, “ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ದಾವೀದನನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ – ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು, ಅವನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಮನುಷ್ಯನು, ಅವನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬದಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಿದನು.” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:22), ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, “ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನತಾನಯೇಲನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ – ಇಗೋ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲನು; ಇವನಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಅಂದನು.” (ಯೋಹಾನ 1:47), ಮತ್ತು, ಯೋಬನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ಆಗ ಯೆಹೋವನು – ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿಯಾ? ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.” (ಯೋಬನು 1:8)  ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೆಹೋವನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು! ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ; ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು. ಇವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಇವನು ಅನ್ಯಜನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವನು.” (ಯೆಶಾಯ 42:1)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment