ಆಗಸ್ಟ್ 18 – ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ!

“ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದದ್ದು ಏನೆಂಬದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ.” (ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:10)

ಮೊದಲು, ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಲಿ ಎಂದು ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.  ಅದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಇಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ತನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಸಹೋದರಿ, ಯೆಹೋವನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದನು.  “ದೇವರೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವಳು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಳು.  ಇದು ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು.  ಅವಳ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಾದ ಪೋಷಕರು ಅವಳನ್ನು ಬೇರೆಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು.  ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು, “ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸು” ಮತ್ತು ಅವಳು ಕರ್ತನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು.  ನಂತರ ಅವಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು.

ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರು.  ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು.  ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.  ಬಾಯಿ “ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.  ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಮೃದುವಾದ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದನು.  “ನಿನಗೇನಾಯಿತು? ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?”  ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ, “ಈ ಚಿತ್ರವು ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಅದು ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತರುವ ಸಂತೋಷ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿತು.  ಭಗವಂತನು ಆ ದಿನ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.  ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿತು.  ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಭಾವದವರಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದದ್ದೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದೂ ಯಾವ ಯಾವದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.” (ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:2)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment