ಆಗಸ್ಟ್ 13 – ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ!

“ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಧ್ವನಿಮಾಡಿರಿ;” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 33:1)

ಆತಂಕವು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಂತೋಷವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷವು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಳೆಕಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಅದನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯಾನಕ ವೈಫಲ್ಯ, ನೋವು, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಠಾತ್ ಅಗಲುವಿಕೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕವು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ತುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ನೀವು ಆತ್ಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.  ಸಂತೋಷದ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.  ಆರೋಗ್ಯವು ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ!  (ಮಾಲ. 4: 2).

ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಗುಮುಖಡೊಡನೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. “ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕವಾದದ್ದು; ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118:24). ಪ್ರತಿದಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ.  ಆಗ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ.  ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಲು ನಗೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹರ್ಷಗೀತದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವು.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 126:2).

“ಯೆಹೋವನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಅಂದನು.” (ನೆಹೆಮೀಯ 8:10) ; ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾತನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 4:13). ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. “ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 134:2)  ಇದು ಸಂತೋಷದ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ದಾರಿ.  ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ;  ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಸಮಸ್ತಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ; ಹರ್ಷಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹಧ್ವನಿಮಾಡಿ ಹಾಡಿರಿ.” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 98:4).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment