જૂન 18 – નિરાશ ન થાવ

“તે નિરાધારની પ્રાર્થનાને ધ્યાનમાં લેશે, અને તેમની પ્રાર્થનાને ધિક્કારશે નહીં” (ગીતશાસ્ત્ર 102:17)

આપણા દેવ ફક્ત આપણી પ્રાર્થનાઓ જ સાંભળતા નથી, પરંતુ તેનો જવાબ પણ આપે છે. ગીતશાસ્ત્રીએ દેવનું નામ સુંદર કહ્યું છે, “તમે હંમેશા લોકોની પ્રાર્થનાઓ સાંભળો છો, અને તેથી બધાં તમારી પાસે પ્રાર્થના સાથે આવશે.” (ગીતશાસ્ત્ર:65:2) આજે પણ દેવ તમારી પ્રાર્થના સાંભળવા માટે એક સમાન છે. પવીત્ર શાસ્ત્ર કહે છે “તે નિરાધારની પ્રાર્થનાને ધ્યાનમાં લેશે, અને તેમની પ્રાર્થનાને ધિક્કારશે નહીં” (ગીતશાસ્ત્ર 102:17)

આ નિરાધાર કોણ છે? ઇંગલિશ શબ્દકોશ ઘણા અનાથ, ગરીબ, એકલા લોકો અને જેવા ઘણા અર્થો આપે છે. પરંતુ, શાસ્ત્રમાં, આ શબ્દનો અર્થ એકલા ગરીબનો નથી, પરંતુ ઘણા લોકોને આવરી લેવામાં આવે છે. રાજાઓ અને રાજકુમારો પણ આ કેટેગરીમાં આવશે જો તેઓ લાચાર સ્થિતિમાં હોય અને આશ્વાસનની જરૂર હોય.

શાસ્ત્રમાં, કિંગ યહોશાફાટ પર એક નજર નાખો. તેમના જીવનમાં તેમની પાસે વિશાળ સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓ આવી. તેની સરળ શક્તિથી અતુલનીય એક મોટી સેના તેમની સામે આવી. તે સ્થિતિમાં, તે એક નિરાધારની જેમ દેવને રડતા બોલ્યો, “હે અમારા દેવ યહોવા, તું તેમને સજા નહિ કરે? કારણ, અમે અમારા ઉપર આક્રમણ કરતા એ મોટા સૈન્ય આગળ લાચાર છીએ, શું કરવું એની અમને સમજ પડતી નથી, અમે તો તારા ઉપર આધાર રાખીએ છીએ.” (II કાળવૃત્તાંત 20:12).

વર્ષ 2015 માં, ચેન્નાઇ શહેરમાં એક મોટું પૂર આવ્યું હતું, અને ઘણા લોકોને ખૂબ અસર થઈ હતી. અચાનક, તેઓ નિરાધાર થઈ ગયા. કરોડપતિ પણ બેંક અથવા એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવામાં અસમર્થ હતા. તેમ છતાં તેમના હાથમાં મોંઘા મોબાઈલ ફોન હોવા છતાં, તેનો કોઈ ઉપયોગ થયો નહીં.

તેમની પ્રખ્યાત બેન્ઝ કાર પણ પાણીમાં ડૂબી ગઈ. તેઓને ખોરાક ન મળ્યો અને તેમની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરી શક્યા નહીં અને લાચાર બન્યા. કુદરતી આફતો અનપેક્ષિત રીતે આવે છે, અને પરિસ્થિતિઓ બદલાય છે. તે જે પણ હોય, તે આવી પરિસ્થિતિઓમાં સ્વાભાવિક રીતે લાચાર બને છે.

દેવના વહાલા બાળકો, જ્યારે તમારે આવા લાચાર માર્ગોને પાર કરવા પડે ત્યારે દેવને આહ્વાન કરો. તે ચોક્કસ તમારી મદદ કરશે. તે તમને તે લાચાર પરિસ્થિતિમાંથી ઉત્કર્ષ આપશે અને આશીર્વાદ આપશે.

મનન કરવા: “હું તમને અનાથ નહીં છોડું; હું તમારી પાસે આવીશ.”(યોહાન:14:18).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment