ઓગસ્ટ 08 – સાવધાન રહો

“યાદ રાખો કે, જો ઘરના ધણીએ જાણ્યું હોત કે ચોર ક્યા સમયે આવશે તો તે ઘણી સજાગ  રહેત અને ચોરને ઘરમાં પ્રવેશ કરવા ન દેત.” (માંથી 24:43).

જ્યાં સુધી એક ચોર ફરતો ન હોય ત્યાં સુધી તમારે જાગ્રત રહેવું ફરજિયાત છે. તમારો વિરોધી શેતાન ગર્જના કરતા સિંહની જેમ ફરતો હોવાથી, કોને ખાઈ જાય, જેથી તમારે સાવધાન રહેવું જોઈએ.

તમારા પવિત્ર જીવનનું રક્ષણ કરવા માટે ખૂબ સચેત રહો. શેતાન તમારા આધ્યાત્મિક જીવનમાં ડાઘ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. એકવાર સાક્ષીના જીવનને આંચકો આવે છે, તેને યોગ્ય રીતે સરખુ કરવું અશક્ય છે. શાસ્ત્ર કહે છે, ” પણ જેમણે તમને બોલાવ્યા તે પવિત્ર છે, તમે તમારા બધા આચરણમાં પણ પવિત્ર રહો” (1 પિતર 1:15).

પાદરી દ્વારા સ્થાપિત એક આધ્યાત્મિક ચર્ચ દિવસે દિવસે વધતુ જતુ હતું. ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં, તે સારી રીતે વધ્યો અને પ્રખ્યાત બન્યો. પરંતુ તે પાદરી પોતાના અંગત જીવનમાં પવિત્રતા જાળવી શક્યા ન હતા. અંતે, લોકોએ તેમને પાદરીના પદ પરથી દૂર કર્યા. જે વ્યક્તિ વર્ષોથી તે ચર્ચના વિકાસ પાછળનું બળ હતું તેને ત્યાં પ્રચાર કરવાની પણ મંજૂરી નહોતી. આમ, તે દયનીય અંત સુધી પહોંચ્યો.

તમારે તમારા આધ્યાત્મિક જીવનમાં જાગૃત રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે, “તમારી જાતને નિયંત્રિત કરો અને સાવધાન રહો! શેતાન તમારો દુશ્મન છે, અને તે ગર્જનાર સિંહની પેઠે કોઇ મળે તેને ખાઇ જવા માટે શોધતો ફરે છે.” (1 પીતર 5:8). શેતાનનો મુખ્ય પ્રયાસ છે કે તમને ચાલાકીપૂર્વક જાળમાં નાખીને તમને ફસાવી દે અને તમે ખાડામાં પડી જાવ. આપણે જાગૃત રહેવું જોઈએ અને દેવની મદદથી શેતાનની યુક્તિઓને દૂર કરવી પડશે. આપણે દરરોજ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે, “દેવ, અમારું રક્ષણ કરો જેથી સેતાનનો પડછાયો પણ મારા પર ન આવે.”

તમારે પ્રાર્થનામાં પણ જાગ્રત રહેવું પડશે. પ્રાર્થનાત્મક જીવનનો ક્યારેય તિરસ્કાર ન કરો. તમારી પ્રાર્થનાનો સમય બગાડો નહીં. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, “તેથી હર વખત તૈયાર રહો. અને પ્રાર્થના કરો કે આ બધું જે થવાનું છે તેમાંથી તમારી જાતને સુરક્ષિત રીતે પસાર થવા તથા માણસના દીકરા સમક્ષ ઊભા  રહેવાને તમે પ્રબળ થાઓ.” (લુક 21:36).

દેવના પ્રિય બાળકો, જાગ્રુત જીવન વિજયી જીવન છે. જો તમે સજાગ રહેશો તો શેતાન તમારી નજીક નહીં આવી શકે. હાર તમને હરાવી શકતી નથી. જો તમે આજે સજાગ રહેશો, તો ભવિષ્યમાં તમે વરરાજાના આગમન દરમ્યાન ખુશીથી ચાલવા માટે એક તરીકે રહેશો.

ધ્યાન કરવા માટે: ” તેથી આપણે અન્ય લોકો જેવા ન બનવું જોઈએ. આપણે ઊંધી ન રહેવું જોઈએ.આપણે જાગ્રત અને સ્વ-નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ.” (1 થેસ્સાલોનીકી 5:6).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment