ਸਤੰਬਰ 04 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ!

“ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੀਏ”(ਰੋਮੀਆਂ 5:1)।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਤੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ।

ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਨਿਆਂਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ‘ਧਰਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”(ਰੋਮੀਆਂ 5:11)।

Article by elimchurchgospel

Leave a comment