ਅਗਸਤ 31 – ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ!

“ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗਾ”(ਯੂਨਾਹ 2:4)।

ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗਾ।”

ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਿਓ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਸਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰੋ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ”(ਯਿਰਮਿਯਾਹ 33:3)।

Article by elimchurchgospel

Leave a comment