जून 23 – अज्ञात लपविलेल्या गोष्टी!

“या काळापासून मी तुला नवीन गोष्टी ऐकायला लावले आहे, त्या लपविलेल्या गोष्टीदेखील आहेत आणि तुला त्या माहीत नव्हत्या” (यशया 48:6).

एखादी गोष्ट जाहीर केली नाही तर ती कशी समजेल? जोपर्यंत देव आपल्याकडे प्रकट करीत नाही तोपर्यंत आपल्या लपवलेल्या गोष्टी कधीही समजणार नाहीत. सर्व प्रेमाने, देव तुमच्याकडे पाहतो आणि म्हणतो, “आतापासून मी तुम्हाला नवीन गोष्टी ऐकायला आणि लपवलेल्या गोष्टीदेखील ऐकवल्या आहेत.”

सुरुवातीच्या काळात, देव आपल्या संदेष्ट्यांमार्फत पुष्कळ लपलेल्या गोष्टी प्रकट करु इच्छित होता. उदाहरणार्थ, यशया संदेष्ट्याच्या द्वारे त्याने येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची स्पष्टपणे घोषणा केली. जे अनेक शंभर वर्षांपूर्वी जगले होते. पवित्र शास्त्र सांगते की तो संदेष्ट्यांना रहस्ये प्रकट केल्याशिवाय तो काहीही करणार नाही.

सुरुवातीला ज्या संदेष्ट्यांद्वारे रहस्ये प्रकट केली होती, तो देव आता येशू ख्रिस्ताद्वारे हे करण्यास तयार आहे. आपले भविष्य काय आहे हे सांगण्यासाठी देव नेहमीच उत्सुक राहणे किती आनंददायक आहे!

देवाच्या प्रिय मुलांनो, देवाचा सल्ला घ्या म्हणजे देवाची इच्छा काय आहे हे ज्याला कळेल अशा प्रकारे तुम्ही कुटूंब चालवू शकाल. त्याने असे वचन दिले नाही काय, “मला बोलवा म्हणजे मी तुम्हाला उत्तर देईन आणि ज्या महान आणि सामर्थ्यशाली गोष्टी तुम्हाला कळत नाहीत त्या मी तुम्हाला दाखवीन” (यिर्मया 33:3)?.

आपणास सर्व काही भूतकाळ आणि वर्तमान आहे. पण भविष्यातही देव जाणतो. तुम्हाला काय करायचं आहे याविषयी तो तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो. देव म्हणतो, “माझ्या मुलांनो, माझ्याकडे काही मागण्यास सांगा; आणि माझ्या हातांनी केलेल्या कृतीबद्दल तुम्ही मला आज्ञा द्या ”(यशया 45:11).

झोपायच्या वेळी, स्वप्नांद्वारे तुमचे भविष्य काय आहे हे प्रगट करण्यासाठी देवाला प्रार्थना करा. देव जो योसेफाशी स्वप्नांमध्ये बोलला, ज्याने शमुवेलला दृष्टांतून सांगितले, नबुखद्नेस्सरचे भविष्य काय आहे हे त्याने तुम्हाला उघडपणे सांगितले.

आज देव तुमच्याशी बोलण्यास तयार आहे. आपले भविष्य काय आहे हे सांगण्यासाठी आणि गौरवशाली मार्गावर आपले मार्गदर्शन करण्यास तो तयार आहे. देवाच्या प्रिय मुलांनो, आपण फक्त त्याला बोलावले पाहिजे (स्तोत्र 91:15).

मनन करण्यासाठी: “तुम्ही यापुढे रडणार नाही. जेव्हा जेव्हा तुम्ही मोठ्याने ओरडता तेव्हा तो तुमच्याशी दयाळूपणे वागेल. जेव्हा ते ऐकेल तेव्हाच तो तुम्हाला उत्तर देईल ”(यशया 30:19).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment