जुलै 27 – मॉसेसची विश्वासार्हता!

“आणि त्यानंतर जे काही बोलले जाईल त्याविषयी साक्ष म्हणून मोशे आपल्या घरातील सर्व सेवकांवर विश्वासू होता.” (इब्री लोकांस 3: 5).

शास्त्रवचनाद्वारे मोशेबद्दल दिलेली सुंदर साक्ष वाचा. देवाचे घर आणि प्रत्येक गोष्टीत मोशे विश्वासू होता. तो देव आणि मनुष्यांसमोरही विश्वासू होता.

“पाण्यातून काढलेला” हा मोशे नावाचा अर्थ आहे. मोशेच्या जन्माच्या वेळी, अनेक मुले नाईल नदीच्या पाण्यात बुडून मरतात. परंतु देवाने मोशेवर प्रीति केली, त्याने त्याला पाण्यातून उंच केले व फारोच्या घरात वाढविले. मोशे ते प्रेम विसरला नाही आणि कृतज्ञतेसह राहिला.

पवित्र शास्त्र म्हणते, “विश्वासाने जेव्हा तो म्हातारा झाला, त्याने फारोच्या कन्येचा पुत्र म्हणवून घेण्यास नकार दिला. त्याने पापांबद्दलचे सुख भोगण्यापेक्षा देवाच्या लोकांशी त्रास सहन करण्याचे निवडले. आणि इजिप्तमधील तिजोरींपेक्षा ख्रिस्ताच्या अपमानाबद्दल अधिक आदर व्यक्त करता. कारण त्याने बक्षिसाकडे लक्ष दिले आहे (इब्री लोकांस 11:24,26).

जर आपण संपूर्ण शास्त्र वाचले तर आपल्याला कळेल की देव माणसाला उच्च करील यामागील रहस्य. जेव्हा एखादी व्यक्ती काही गोष्टींवर विश्वास ठेवते तेव्हा देव त्याला पुष्कळ लोकांचा प्रमुख करील गोष्टी. जर एखादा विश्वासू असेल तर त्याने अनेक गोष्टींवर प्रभु म्हणून नेमला तर देव त्याला अधिक सामर्थ्य देईल अधिक देऊन अधिक जबाबदारी आणि हमी.

ज्याने मोशेचे विश्वास पाहिले, त्या देवाने त्याला सर्व इस्राएल लोकांना इजिप्तमधून कनानकडे नेण्याची मोठी जबाबदारी दिली. तेच मोशेच्यामार्फत देवाने इस्राएल लोकांना नियमशास्त्र दिले. इजिप्त आणि रानात दोन्ही ठिकाणी देवाने मोशेद्वारे पुष्कळ चमत्कार केले. जर मोशेचे जीवन पाहिले गेले तर देव त्याच्याविषयी पुष्कळ बाबतीत त्याच्याविषयी चांगले साक्ष देऊ शकतो.

इतकेच नाही. देव म्हणाला, “मग मी काय म्हणतो ते ऐक: परमेश्वरा, जर एखादा संदेष्टा तुझ्यामध्ये असेल तर मला दर्शन दे. मी त्याच्याशी स्वप्नात बोलत आहे. माझा सेवक मोशे याच्या बाबतीत तसे नाही. तो माझ्या सर्व घरात विश्वासू आहे. मी त्याच्याशी समोरासमोर बोलतो. मी स्पष्ट आणि स्पष्ट शब्द नाही. आणि तो प्रभूचे स्वरूप पाहतो ”(संख्या 12:6-8).

प्रिय मुलांनो, तुम्हीसुद्धा जर मोशेप्रमाणे विश्वासू राहिले तर देव तुमच्या समोरासमोर बोलेल.

चिंतन करण्यासाठी: “… जे त्याच्याबरोबर आहेत त्यांना म्हणतात, निवडले आणि विश्वासू” (प्रकटीकरण 17:14).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment