ऑगस्ट 16 – परिपूर्ण होईल!

“माझी कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे, कारण माझे सामर्थ्य दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केले आहे” (II करिंथ 12: 9)

देवाचे सामर्थ्य तुमच्या दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केले आहे. काही वेळा, देव तुमच्या आयुष्यातील काही कमतरतांना परवानगी देतो. तो हे करतो या कारणासाठी की त्याचे सामर्थ्य तुमच्या जीवनात परिपूर्ण केले आहे.

तुमच्याकडे काही कमकुवतता असेल तेव्हाच तुम्ही देवावर अवलंबून राहाल. अन्यथा, देवाच्या कृपेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. पुढे, तुम्ही देवाचे गौरव देखील करणार नाही. तो तुमच्या आयुष्यातील काही कमतरता कबूल करतो जेणेकरून तुम्ही सामर्थ्य आणि कृपेसाठी त्याच्यावर पूर्णपणे विसंबून राहा.

प्रेषित पॉलला कमकुवतपणा होता. तो म्हणतो, “आणि असे होऊ नये की मी प्रकटीकरणाच्या विपुलतेने मापापेक्षा वर उंच व्हावे, मला देहात एक काटा दिला गेला, सैतानाचा एक दूत मला बफेट करण्यासाठी, नाहीतर मी मापाने वर उंच होईल. या गोष्टीबद्दल मी परमेश्वराकडे तीन वेळा विनवणी केली की ती माझ्यापासून दूर जाऊ शकते “(II करिंथ 12: 7, 8).

देवाने स्वतः कबूल केले होते की पौलाच्या आयुष्यातील कमजोरी. देवाने पौलाला असंख्य दृष्टांत आणि प्रकटीकरण दिले होते. पौलला त्या गोष्टींचा अभिमान वाटण्याची शक्यता होती आणि म्हणूनच देवाने त्याच्यातील अशक्तपणाला परवानगी दिली होती.

देव म्हणाला, ‘जेव्हा तुमच्यामध्ये हे दुर्बलता असतील, तेव्हा तुमच्यामध्ये गर्व येणार नाही. तुम्ही नम्र व्हाल आणि माझ्या सामर्थ्यावर अवलंबून रहाल. मी तुमचा सतत वापर करत राहीन. तो केवळ देवाच्या कृपेवर आणि सामर्थ्यावर विसंबून असल्याने देवाने त्याचा अधिक ताकदीने वापर केला.

देवाच्या प्रिय मुलांनो, तुमच्यातील कमकुवतपणामुळे खचून जाऊ नका. तुमची कर्मे पूर्ण करण्यासाठी शंभर टक्के परिपूर्णतेपर्यंत पोहोचण्याची वाट पाहू नका. तुमच्या दुर्बलतेच्या दरम्यानही, तुम्ही देवासाठी महान गोष्टी करू शकता. तुम्ही देवाच्या कृपेवर कितीही अवलंबून असाल त्या प्रमाणात, देवाची शक्ती तुमच्या शरीरात वाहते. मग तुम्ही सुद्धा देवासाठी महान गोष्टी कराल.

चिंतन करण्यासाठी: “देवाने जगातील दुर्बल गोष्टी निवडल्या आहेत ज्यामुळे पराक्रमी गोष्टी लाजतात” (1 करिंथ 1:27).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment