ऑगस्ट 06 – रक्त माध्यमातून पवित्रता!

“म्हणून येशूने देखील, की त्याने लोकांना त्याच्या स्वतःच्या रक्ताने पवित्र केले, द्वारबाहेर दु: ख सहन केले” (हिब्रू 13:12).

या शब्दाचा थोडा विचार करा “तो लोकांना स्वतःच्या रक्ताने पवित्र करू शकतो.” देव, ज्याला तुझ्या पवित्रतेबद्दल खोल आस्था आणि आवेश आहे, स्वतःचे रक्त ओतून तुम्हाला पवित्र बनवण्याची इच्छा आहे. आपल्या पवित्रतेसाठी परमेश्वराने आपल्या एकुलत्या एका मुलाचा त्याग करणे किती मोठे बलिदान आहे!

तो हजारो देवदूतांचा बळी देण्यासाठी पुढे येऊ शकला असता. तो करुब आणि सेराफिम यांना होमबली म्हणून समर्पित करू शकला असता. तो जगातील हजारो प्राणी आणि पक्षी यज्ञ म्हणून देऊ शकला असता. पण, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र यज्ञ म्हणून दिला. पवित्र शास्त्र म्हणते, “… त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करते” (1 जॉन 1: 7).

पवित्र जीवन जगण्यासाठी दररोज कलवरी क्रॉसकडे पहा. वारंवार सांगा, “येशूचे रक्त विजय आहे.” “मला कोकऱ्याच्या रक्ताने सोडवले गेले आहे” असे म्हणणे घोषित करा. रक्ताने बळकट व्हा आणि आनंदाने आनंदाने पुढे जा.

एकदा, सैतानने मार्टिन ल्यूथरची चाचणी घेतली, “स्वतःला संत म्हणवू नका. तुम्ही केलेली मोठी पापे बघा. ” असे म्हणत त्याने पापांची यादी दाखवली. खरंच, मार्टिन ल्यूथरने केलेली पापे होती. ही यादी एक मोठी होती ज्यात लहान आणि मोठी दोन्ही पापे होती. मार्टिन ल्यूथरने सैतानाला विचारले की ही अंतिम यादी आहे की त्याच्याकडे आणखी काही आहे. सैतानाने पापांची आणखी एक यादी आणली.

मार्टिन ल्यूथरने त्याच्या टेबलावरून लाल शाईची बाटली उचलली आणि सैतानाने आणलेल्या यादीत टाकली. सैतानाच्या पापांच्या यादीत लाल शाई रक्तासारखी सांडली. सातत्याने, मार्टिन ल्यूथरने विजयी घोषणा केली, “सैताना, मी यादीतील सर्व पाप केले आहे हे स्वीकारतो. पण येशू ख्रिस्ताने माझ्या फायद्यासाठी कलवरी क्रॉसवर केलेल्या रक्तपाताने माझी सर्व पापे धुऊन टाकली. त्याने मला सोडवले आहे. ” यासह, सैतान शरमेने पळून गेला.

देवाच्या प्रिय मुलांनो, जेव्हा देवाने तुमचे रक्त ओतले आणि तुम्हाला शुद्ध केले तेव्हा तुम्हाला दोषी कोण ठरवू शकेल? कोणता माणूस तुम्हाला पापी म्हणून न्याय देऊ शकतो? तुमचा विवेक सुद्धा तुम्हाला दोषी ठरवू शकत नाही.

चिंतन करण्यासाठी: “त्याच्यामध्ये त्याच्या कृपेच्या संपत्तीनुसार त्याच्या रक्ताद्वारे, पापांची क्षमा आहे” (इफिस 1: 7).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment